PRODAJA UMJETNIČKIH SLIKA

Umjetničke slike u vlasništvu stečajnog dužnika prodaju se putem dražbe ili slobodnom pogodbom u prostorijama stečajnog dužnika u Splitu, Zrinjsko Frankopanska 58/III počevši od objave javnog oglasa u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

PREGLED SLIKA


Obavijest dužnicima CREDO BANKE d.d.Split u stečaju

Obaviještavaju se dužnici Credo banke d.d – u stečaju da svoja dugovanja uplaćuju u korist žiro računa Credo banke d.d – u stečaju

IBAN HR6324850031100278205

Redovni devizni račun (pravne osobe): 2485003-7100025202.

Ostali računi (pravne osobe kn+dev): 2485003-7200028086.

Računi su otvoreni kod Croatia banke d.d. Zagreb.


Obavijest o otvorenom stečajnom postupku

Trgovački sud u Splitu donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom :CREDO BANKA d.d. Splitu u prisilnoj likvidaciji.

Obaviještavamo sve klijente da su otvoreni novi računi Credo banke d.d. Split u stečaju:

žiro račun - 11: 2485003-1100278205
redovni devizni račun (pravne osobe): 2485003-7100025202
ostali računi (pravne osobe kn+dev): 2485003-7200028086

Računi su otvoreni kod Croatia banke d.d. Zagreb

rješenje

Uputstvo kako vršiti uplatu

Stečajna upraviteljica banke:
Ankica Čenić

U Splitu, 16.01.2012.g.


Obavijest o broju deviznog računa

Obaviještavamo sve klijente Credo banke d.d.,

da je devizni račun Credo banke d.d. u prisilnoj likvidaciji broj:

2485003-7100025163 IBAN: HR9324850031100277665
otvoren kod Croatia banke d.d. Zagreb

Likvidatori banke:
Ivica Maloča
Ruža Oliverić

U Splitu, 02.01.2012.g.


Rješenje trgovačkog suda

 

Trgovački sud u Splitu pokrenuo je stečajni postupak nad Credo bankom d.d. u prisilnoj likvidaciji.

Istim rješenjem se postavlja Mirko Kozina za privremenog stečajnog upravitelja.

rješenje

Likvidatori banke:
Ivica Maloča
Ruža Oliverić

U Splitu, 20. prosinca 2011.g.


Obavijest o broju žiro računa

Obaviještavamo sve klijente Credo banke d.d.,

da je novi račun Credo banke d.d. u prisilnoj likvidaciji broj:

2485003-1100277665
otvoren kod Croatia banke d.d. Zagreb

Likvidatori banke:
Ivica Maloča
Ruža Oliverić

U Splitu, 09. prosinca 2011.g.


Naputak Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NAPUTAK DAB-a

Identifikacija podnositelja Zahtjeva

Ako je Zahtjev kreiran treba identificirati podnositelja Zahtjeva.
Zahtjev, uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno druge važeće identifikacijske isprave, može podnijeti vlasnik depozita i osoba ovlaštena za podnošenje Zahtjeva.
Osoba ovlaštena za podnošenje Zahtjeva mora predočiti i dokument temeljem kojega podnosi Zahtjev:


- zakonski zastupnik trgovačkog društva / neprofitne institucije mora predočiti izvornik izvoda iz sudskog registra ili drugog registra ne stariji od 30 dana u koji je upisana pravna osoba - odnosno ovjerenu presliku izvoda, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje te pravne osobe;


- opunomoćenik trgovačkog društva / neprofitne institucije mora predočiti izvornik punomoći za podnošenje Zahtjeva i isplatu obeštećenja, potpisanu od zakonskog zastupnika trgovačkog društva / neprofitne institucije; 


- opunomoćenik fizičke osobe mora predočiti izvornik punomoći za podnošenje Zahtjeva i isplatu obeštećenja, potpisanu od vlasnika depozita;


- zakonski  zastupnik maloljetne osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih maloljetne fizičke osobe na koju glasi Zahtjev i Nalog;


- skrbnik / staratelj / zakonski zastupnik fizičke osobe - mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis odgovarajućeg pravomoćnog Rješenje Centra za socijalnu skrb iz kojeg proizlazi status skrbnika / staratelja i kojim dokazuje pravo podnošenja Zahtjeva.

Potpis opunomoćitelja mora ovjeriti javni bilježnik odnosno domaće ili strano nadležno tijelo, ovlaštena osoba diplomatskog ili konzularnog predstavništva države opunomoćitelja ili Republike Hrvatske. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača.
Podnošenje Zahtjeva ne može se provesti temeljem punomoći kojom je opunomoćenik imao pravo raspolaganja depozitom u redovnom poslovanju Banke u likvidaciji već samo temeljem punomoći za podnošenje Zahtjeva i isplatu obeštećenja.
Kada Isplatna banka identificira osobu koja  ima pravo podnošenja Zahtjeva ispisat će  Zahtjev za isplatu obeštećenja u tri primjerka.

U Splitu, 30. studenog 2011. god.


Obavijest o likvidaciji

 

Poštovani klijenti,

Dana 22.studenog 2011.g. Hrvatska narodna banka donijela je Odluku kojom je pokrenut postupak prisilne likvidacije Credo banke d.d.,iz Splita kao i Rješenje kojim je Banci oduzeto odobrenje za rad.

Na temelju gore navedenog, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donijela je Odluku o imenovanju likvidatora u postupku prisilne likvidacije.

Imenovanjem likvidatora odnosno s datumom 22.studenog 2011.g. prestaju sve ovlasti članova Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Banke, kao i ovlasti svih Direktora službi Banke te direktora poslovnica/podružnica Banke. Banku će u postupku prisilne likvidacije zastupati isključivo likvidatori.

Sve poslovnice Banke imaju radno vrijeme kao i do sada.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka će početi s isplatom osigurane štednje (uključujući sredstva na tekućim i žiro računima) u skladu i pod uvjetima propisanim zakonom, a u najkraćem mogućem roku.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka će dostaviti obavijest na kućnu adresu svim klijentima koji imaju pravo na isplatu osigurane štednje s detaljnim uputama o načinu i postupku na koji će ta isplata biti organizirana.

U Splitu, 24. studenog 2011.g.

Credo banka d.d.
u prisilnoj likvidaciji